Zorg dat je contractuele verplichtingen zelf ook nakomt

Zorg dat je contractuele verplichtingen zelf ook nakomt

Onze natuurlijke neiging is om vooral te kijken of de andere partij zijn verplichtingen wel nakomt. Onderstaande procedure leert , dat het net zo belangrijk is om vooraf vast te stellen dat je zelf de overeenkomst wel kunt nakomen.

Aanleiding

Partijen sluiten een samenwerkingsovereenkomst over de ontwikkeling van een HR-platform. De ene partij verzorgt de architectuur en de ontwikkeling van de applicatie verzorgen. De andere partij zou de applicatie testen, verkopen en implementeren bij eindgebruikers. De afspraken leken duidelijk. Toch ontstaat er discussie of de partij die voor de ontwikkeling zou zorgdragen zich wel voldoende heeft ingespannen.

Partijen

De partijen zijn enerzijds Blue Ocean HR Software Solutions B.V. (Blue Ocean) en X Software B.V.(X). Volgens het handelsregister bestaan de activiteiten van Blue Ocean uit het ontwikkelen en vermarkten van HR-software oplossingen, HR-portals, online assessments, vragenlijsten en enquêtes alsmede HR analytics software en het verzorgen van consultancy en trainingen. X houdt zich bezig met de ontwikkeling van software, het verlenen van diensten en het geven van adviezen op ICT-gebied.

In de overeenkomst die bestaat uit diverse documenten zijn onder andere de volgende afspraken gemaakt:

  • Blue Ocean is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle redelijkerwijs nodige acceptatietesten;
  • X is verantwoordelijk voor Overall Architecture, Application development, Application Maintenance en Infrastructure Management;
  • Blue Ocean heeft voldoende middelen om de applicatie te testen en te accepteren;
  • X garandeert dat de software in overeenstemming met de overeengekomen specificaties zal functioneren. X garandeert niet dat de software zonder onderbrekingen, fouten of andere defecten zal werken, net zomin als dat alle fouten defecten zullen worden gecorrigeerd;
  • Blue Ocean zal de software niet in productie nemen tijdens de testperiode.

Uitvoering

Ter uitvoering van de overeenkomst heeft X een aantal modules opgeleverd. Blue Ocean initieert daarop verschillende pilots. In september 2015 bij Wonen Limburg, in maart 2017 bij de gemeente Rheden. De implementatie van deze pilots verloopt niet goed. Ook de demonstratie in augustus 2017 bij een geïnteresseerde afnemer verloopt alles behalve probleemloos.

Op enig moment stopt Blue Ocean de betaling van de facturen aan X, stelt X in gebreke en verlangt dat X de problemen binnen twaalf dagen oplost. Na wat correspondentie over en weer komen partijen toch bij de rechtbank en later bij het hof terecht.

In de procedure stelt Blue Ocean diverse problemen aan de orde.

Deskundigheid

Blue Ocean stelt zich op het standpunt dat X de deskundige partij op het gebied van deze applicaties is en dat Blue Ocean allesbehalve expert is. Zij impliceert daarmee dat zij niet de kennis en vaardigheden in huis heeft om haar verplichtingen op het gebied van het testen van de software uit te voeren. In de omschrijving van de handelsactiviteiten van Blue Ocean is echter ‘de ontwikkeling van software’opgenomen. Van X mag dus niet verwacht worden dat hij wist dat Blue Ocean haar verplichtingen op dat gebied niet zou kunnen nakomen.

Servers

Blue Ocean heeft gebruik gemaakt van de servers van X voor de implementatie van de applicatie bij klanten. X stelt dat deze servers minder geschikt zijn voor dergelijk extern gebruik. Blue Ocean voert aan dat X heeft toegestaan dat Blue Ocean haar servers gebruikte en dat X heeft meegewerkt aan de pilots waarbij dat gebeurde. X zou haar te laat hebben gewaarschuwd over de ongeschiktheid van de servers van X. X wijst op de overeenkomst waarin is opgenomen dat het is aangeraden om een externe cloud hosting partner te gebruiken voor het systeem in productie.

Blue Ocean betwist verder niet dat zij uit kostenoverwegingen heeft besloten om de software te laten draaien op de servers van X, nadat X had medegedeeld de goede werking van de software niet te kunnen garanderen indien en zolang de software draaide op haar interne infrastructuur.

Ondersteuning bij implementaties

Blue Ocean voert aan dat X actief heeft meegewerkt aan de terbeschikkingstelling van de applicatie aan haar klanten. Op grond daarvan mocht Blue Ocean ervan uitgaan dat de applicatie voor gebruik gereed was.

Acceptatietesten

Blue Ocean voert aan dat de werkwijze was dat telkens als een module in de ogen van X gereed was, X aan Blue Ocean vroeg om de module te bekijken. Zij diende dan in een Excel-file op te geven op welke punten de module niet volgens de specificaties functioneerde. Het verwijt aan X is dat X nooit heeft aangegeven dat dat niet voldoende was. X geeft echter aan dat zij er meermalen bij Blue Ocean op heeft aangedrongen acceptatietesten uit te voeren. Het was echter aan Blue Ocean om de omvang van de acceptatietesten te bepalen.

Het hof

Het hof is van mening dat:

  • X ervan uit mocht gaan dat, gezien haar bedrijfsomschrijving, Blue Ocean voldoende deskundig was. het de verantwoordelijkheid van Blue Ocean was om te beoordelen wanneer zij de applicatie in gebruik zou geven aan haar klanten. Dat X ondersteuning bood bij de implementaties wil niet zeggen dat de applicatie ook gereed was voor gebruik. Zeker nu Blue Ocean zelf verantwoordelijk was voor de uitvoering van de acceptatietesten;
  • X mag ervan uitgaan dat Blue Ocean overzag dat zij zelf verantwoordelijk was voor het afdoende testen van de modules;
  • X mocht ervan uit gaan dat Blue Ocean overzag wat de risico’s waren van het implementeren van modules bij klanten zonder afdoende testen alsmede van het afzien van de mogelijkheid een professional hosting party in te schakelen.

Gelet op dit alles kan niet worden aangenomen dat X enige informatie- of waarschuwingsplicht heeft geschonden. Blue Ocean heeft onvoldoende gesteld om aan te nemen dat X in enig opzicht is tekortgeschoten. Blue Ocean was daarom niet bevoegd haar betalingen op te schorten.

Leerpuntje

Het lijkt erop dat Blue Ocean de verantwoordelijkheid voor het slagen van het project volledig bij X neerlegt en haar eigen verantwoordelijkheid volledig over het hoofd ziet. Blue Ocean heeft zich echter wel opgesteld kundig en ervaren op het gebied van software. De term ‘software solutions’ is opgenomen in de naam, de activiteiten zijn opgenomen in de omschrijving in het handelsregister en in de overeenkomst gaat zij verplichtingen aan die erop duiden dat Blue Ocean weet waar zij het over heeft.

Bij het sluiten van overeenkomst is het dus niet alleen belangrijk om te kijken naar de verplichtingen van je wederpartij. Je moet er ook zeker van zijn dat je in staat bent om zelf de verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.

Heb je vragen over je eigen contracten, neem dan vooral contact met mij op.

Over Mijke Sanders

Met Sanders Juridisch Advies lever ik graag een bijdrage aan succesvolle samenwerkingen tussen jouw organisatie en je samenwerkingspartners. Wil jij de samenwerking met je strategische partners ook beter regelen? Neem dan contact op.

Bekijk alle berichten van Mijke Sanders →